Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym krzewyprzemysl.pl

§ 1
Słownik pojęć

1.    Sprzedawca – Lesław Łanik, Gospodarstwo Ogrodnicze “ROBINIA” z siedzibą w Przemyślu przy ul. Generała Józefa Wysockiego 4, 37-700 Przemyśl, NIP 7952041004, REGON: 650974316
2.    Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną krzewyprzemysl.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
3.    Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
5.    Regulamin – niniejszy regulamin.
6.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7.    Towar – dostępny w asortymencie sklepu produkt fizyczny (żywe rośliny) będący przedmiotem umowy między Klientem a Sprzedawcą
8.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu.
9.    Umowa zawarta na odległość  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy wyłącznie.

10.    Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

12.    Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia.

14.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

15.    Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16.    Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści Newstettera, zawierającego informację o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.

17.    Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczna przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Kontakt ze sklepem


1.    Adres Sprzedawcy: 37-700 Przemyśl, ul. Generała Józefa Wysockiego 4

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@krzewyprzemysl.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 736-000-385

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 76 1140 2004 0000 3002 4770 4888

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie

6.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00


§ 3
Postanowienia ogólne


1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2.    Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3.    Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4.    Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@krzewyprzemysl.pl), formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” na stronie głównej Sklepu, telefonicznie pod numerem 736 000 385, pisemnie listem na adres siedziby Sklepu.
5.    Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6.    Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
7.    Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.

8.    Wszystkie Towary znajdują się pod Nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wyposażone są w paszport sanitarny potwierdzający ich zdrowotność.
9.    Ceny prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
10.    Jako rolnik ryczałtowy Sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
11.    Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
12.   Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
13.    W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
14.    Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
15. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 385(5), 556(4), 556(5) Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
15. Postanowienie § 3 ust. 15 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowienia § 1 ust. 4 Regulaminu. 

 

§ 3a
Polityka publikowania opinii

 

1. Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów opinii o Towarze.

2. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył (opinia została zweryfikowana).

3. Sprzedawca może weryfikować, czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył, w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu albo też kontakt z Konsumentem, w formie co najmniej dokumentowej.

4. Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

5. Opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia jest sponsorowana.

 

§ 4
Zakładanie Konta w Sklepie


1.    Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienie w Sklepie.

2.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

3.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.    Po pierwszym zalogowaniu się do Konta należy wypełnić dane adresowe niezbędne do realizacji Zamówień.

6.    Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosowanego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Sprzedawcy.

§ 5
Składanie Zamówień


1.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem serwisu Sklepu można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu przez cały rok.
2.    W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy oraz wypełnić formularz Zamówienia, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.    Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.
4.    Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu dokonania zapłaty za Towar. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
5.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 76 1140 2004 0000 3002 4770 4888 (mBank),

  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Tpay (świadczonych przez System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości)

6.    Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
7.    Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce na stronie głównej Sklepu „Dostawa”. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.
8.    Kupujący udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie w imieniu i na rzecz Kupującego umowy o świadczenie usług z: InPost Paczkomaty24/7, InPost Kurier, DPD Kurier, (w zależności od wyboru Kupującego), celem przesłania za ich pośrednictwem zakupionego przez Kupującego Towaru.

9.    W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie do trzech dni licząc od daty zawarcia Umowy sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

10.    W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w Sklepie oraz z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości Zamówienia w czasie przewidzianym w § 5 ust. 4 Regulaminu, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia, celem podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  • zamiana towarów niedostępnych na inne towary aktualnie dostępne w Sklepie w tej samej kwocie

  • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na Produkty niedostępne.

  • anulowanie całości Zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia

11.    Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.


§ 6
Realizacja Zamówień


1.    Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
2.    W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3.    Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. W przypadku płatności przelewem – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy; z tym też momentem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
4.    Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie Sprzedawcy zapłaty za Towar wraz z kosztami dostawy.

5.    Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania Zamówienia dostawcę: InPost Paczkomaty24/7, InPost Kurier, DPD Kurier (zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych).
6.    W przypadku Zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej dostawie, termin realizacji jest uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego Zamówienia. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni (chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny termin realizacji zamówienia), z tym, iż Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby Zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.

7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia związanego bezpośrednio z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

8.    Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia rachunek. Dokument ten jest pełnoprawnym dowodem zakupu od rolnika ryczałtowego.
9.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
10.    Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

11.    Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy przewoźnika firmy dostawczej, jak również awarie techniczne paczkomatów oraz nieodebrane przesyłki z winy Kupującego.

§ 7
Zgodność towaru z umową i reklamacje

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.  

2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nie posiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. 

3.    Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

4.    Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, żądać wymiany rzeczy na nową wolną od wad, żądać usunięcia wady lub przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.    Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: sklep@krzewyprzemysl.pl.

6.    Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji wraz z fotografią obrazującą szkodę lub brak zgodności Towaru z umową, przy czym zdjęcia muszą być dobrej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc budzących wątpliwości, jak również żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. 

7.    Reklamacje złożone przez Kupującego nie posiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. 

8.    W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu.

9.    Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz do Sprzedawcy na własny koszt. 

10.    Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

11.    Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem.

12.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowym rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

13.    Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

14.    Uprawnienia Konsumenta z tytułu braku zgodności Towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile takie oświadczenie zostanie złożone. 

15.    Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w oświadczeniu gwarancyjnym.


§ 8
Odstąpienie od umowy


1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.   Zgodnie z Art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w tym żywego materiału roślinnego;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

4.    W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7.    Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych Konsument wyraża zgodę za zwrot płatności na rachunek bankowy, którego numer zobowiązuje się podać na żądanie Sprzedawcy mające związek z odstąpieniem od umowy.
8.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10.    Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 9
Ochrona danych osobowych i prywatności

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – Gospodarstwo Ogrodnicze “ROBINIA” Lesław Łanik z siedzibą w Przemyślu  przy ul. Generała Józefa Wysockiego 4, 37-700 Przemyśl, NIP 7952041004, REGON: 650974316.

2.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego 

3.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru, obsługi formularza kontaktowego, newslettera oraz obsługi reklamacji – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu 

4.    Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. 

5.    Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca przekazuje przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6.    Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@krzewyprzemysl.pl, pisemnie listem na adres siedziby Sklepu  lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 

7.    Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach. 

8.    Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim. 

9.    W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera. 

10.    Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies. 


§ 10
Postanowienia końcowe


1.    Dokonując zakupów w Sklepie, Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawartej z Klientem Umowy sprzedaży.

2.    Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o Towarach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że są one dostępne w magazynie Sklepu.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw i in.  

4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
6.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu krzewyprzemysl.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.02.2024 r.
7.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1.    udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2.    przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3.    dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.